Cơ cấu tổ chức

29/03/2016 08:00:00| 3078| Giới thiệu

 


Sơ đồ tổ chức bộ máy Sàn GD BĐS Phong Phú.

     Bộ máy và cơ cấu tổ chức của công ty được hình thành và duy trì hoạt động phù hợp theo kế hoạch và yêu cầu phát triển của hoạt động kinh doanh. Cơ cấu tổ chức, số lượng nhân viên của Công ty do Giám đốc công ty phê duyệt và quyết định.

 

Tags: